Nadležnosti

 • donosi Statut Županije,
 • donosi Poslovnik,
 • donosi  Program rada Županijske skupštine,
 • donosi opće i pojedinačne  akte iz samoupravnog djelokruga Županije, sukladno zakonu i drugim propisima,
 • bira i razrješuje predsjednika/cu i potpredsjednike/ce Skupštine,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove/ice tih tijela, te bira, imenuje i razrješuje druge osobe, u skladu sa zakonom, drugim propisom ili Statutom,
 • imenuje i razrješuje predstavnike/ce Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osnovanih za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, kada  je to
 • pitanje  posebnim zakonom stavljeno u nadležnost Skupštine, vodeći računa o zastupljenosti obaju spolova,    
 • donosi odluke o županijskim porezima,
 • donosi Proračun, njegove izmjene i dopune  te programe javnih potreba,
 • donosi Odluku o izvršavanju Proračuna Županije,
 • donosi godišnje izvješće o izvršenju Proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje  o stjecanju i otuđivanju pokretnina i  nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Županije, kada, zbog vrijednosti imovine, sukladno Statutu i zakonu, o tome nije ovlašten odlučivati župan,
 • donosi odluku o zaduživanju Županije, u skladu  sa zakonom,
 • donosi odluku o osnivanju i prestanku trgovačkih društava, javnih ustanova i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Županiju, u skladu sa zakonom,
 • daje suglasnost na izbor ravnatelja/ice ustanova, odnosno direktora/ice trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač, ukoliko je to, sukladno zakonu,  određeno aktom o osnivanju ili statutom,
 • daje suglasnost na statute ustanova kojih je osnivač, ukoliko  je to zakonom ili odlukom o osnivanju određeno,
 • razmatra godišnja  izvješća  ustanova i trgovačkih društava  te drugih pravnih osoba, kada je to aktom o osnivanju ili drugim propisom određeno,
 • daje koncesije u zakonom određenom postupku, kada je za to zakonom ili drugim propisom utvrđena nadležnost Skupštine,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava, u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o stjecanju i raspolaganju dionica, odnosno udjela Županije u trgovačkim društvima,
 • raspravlja i donosi dokumente prostornog uređenja, sukladno zakonu,
 • utvrđuje prijedlog projekta  po modelu javno–privatnog partnerstva (JPP), sukladno  odredbama  posebnog zakona,
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma za opoziv župana/ice i njegovih/zinih zamjenika/ca te druge odluke o raspisivanju referenduma o  pitanjima iz djelokruga Županije, o kojima Skupština ima pravo donositi odluke, u skladu zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • daje inicijative za promjenu područja Županije, te očitovanja o promjeni područja općina i gradova na njenom području, u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o pristupanju Županije domaćim i međunarodnim  udrugama, organizacijama i ustanovama lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica te o suradnji s lokalnim jedinicama drugih država, u skladu sa zakonom,
 • odlučuje o dodjeli nagrada i drugih  javnih priznanja,
 • odlučuje o izgledu, uporabi i načinu čuvanja grba i zastave te pečata Županije,
 • odlučuje o Danu Županije,
 • odlučuje o prihvaćanju pokroviteljstva Županijske skupštine,
 • uređuje ustrojstvo i određuje djelokrug upravnih tijela,
 • odlučuje o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog  odjela ili službe ili zajedničkog trgovačkog  društva  za obavljanje pojedinih  poslova iz samoupravnog djelokruga Županije,           
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim aktima te ovim Statutom stavljeni u djelokrug Skupštine.

Kontakti

Pročelnica
Renata Skoko
T: +385 42 390 554
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viša referentica za poslove Županijske skupštine
Biserka Kozulić
T: +385 42 390 559
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće