Objavljeno 3.6.2024. Aktivno

Obavijest o pružanju zdravstvenih usluga turistima

Zdravstvene ustanove varaždinske županije i Opća bolnica Varaždin pružaju usluge domaćim i stranim turistima koji borave na području Varaždinske županije temeljem ugovornih obveza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

U slučaju potrebe za neodgodivom medicinskom skrbi, turisti ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu pod jednakim uvjetima kao hrvatski osiguranici temeljem Europske kartice zdravstvenog osiguranja (EKZO) ili Certifikata koji privremeno zamjenjuje EKZO.

Domaći turisti zdravstvenu zaštitu ostvaruju na temelju važeće iskaznice HZZO-a.

Za sva hitna stanja koja ugrožavaju život ili teško narušavaju zdravlje pozovite hitnu medicinsku pomoć na broj 194.

(naglo nastale poteškoće u disanju, gušenje stranim tijelom, zastoj rada srca i disanja, gubitak svijesti, iznenadna bol u prsima, grčevi (konvulzije), otežan govor, slabost ili oduzetost dijela tijela, iskrivljenost lica, ozljede nastale u prometnim nesrećama i ostale iznenadne ozljede (pad s visine, prostrijeli), neuobičajeno krvarenje, udar električne energije ili groma, pothlađivanje, toplinski udar, utapanje, otrovanje lijekovima)

Hitnu medicinsku pomoć (hitno medicinsko zbrinjavanje svih osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti, a s ciljem maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do konačnog medicinskog zbrinjavanja) pružaju:

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE – lokacije ambulanti:

VARAŽDIN: Franje Galinca 4, 42000 Varaždin

NOVI MAROF  -  Zagorska 21, Novi Marof                                       

LUDBREG - Vinogradska 1, Ludbreg

IVANEC - Varaždinska 4a, Ivanec

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN – lokacija:

Objedinjeni hitni bolnički prijem – VARAŽDIN, Ivana Meštrovića 1.

U slučaju akutnih bolesti i stanja koja ne ugrožavaju život

(stanja za koja biste inače išli svom liječniku, kao što su upale dišnih putova, viroze, povišena temperatura, manje opekotine, manje nezgode, bolovi u trbuhu, bolovi u leđima … )

Obratite se liječniku Doma zdravlja Varaždinske županije.

Obavijest o radnom vremenu i lokaciji ordinacije dostupne su na web stranici Doma zdravlja Varaždinske županije https://www.dzvz.hr/ordinacije-i-lokacije.html

Izvan radnog vremena ambulanti obiteljskog liječnika, zdravstvena skrb će biti pružena u okviru ambulante posebnog dežurstva (izvanredne zdravstvene poteškoće, a koje nisu životno ugrožavajuće)

Podaci o lokacijama i radnom vremenu ambulanti posebnog dežurstva opće/obiteljske medicine i posebnog dežurstva u djelatnosti dentalne medicine dostupni su također na web stranici Doma zdravlja Varaždinske županije: https://www.dzvz.hr/ .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

NOTICE ON THE PROVISION OF HEALTH SERVICES TO TOURISTS

Health institutions of Varaždin County and Varaždin General Hospital provide services to domestic and foreign tourists staying in Varaždin County based on contractual obligations with the Croatian Health Insurance Institute (HZZO).

In the case of the need for urgent medical care, tourists exercise the right to health care under the same conditions as Croatian insured persons based on the European Health Insurance Card (EKZO) or the Certificate that temporarily replaces the EKZO.

Domestic tourists receive health care on the basis of a valid HZZO card.

For all life-threatening or seriously health-threatening emergencies, call 194 for emergency medical assistance.

(sudden difficulty in breathing, suffocation by a foreign body, cardiac and respiratory arrest, loss of consciousness, sudden chest pain, spasms (convulsions), difficulty speaking, weakness or missing part of the body, facial distortion, injuries caused by traffic accidents and other sudden injuries (fall from a height, gunshot wounds), unusual bleeding, electric shock or lightning, hypothermia, heatstroke, drowning, drug poisoning)

Emergency medical care (emergency medical treatment of all persons whose life, individual organ or parts of the body are in immediate danger due to illness, injury or injury, i.e. those whose life could be endangered in a short time, with the aim of maximally shortening the time from the onset of the emergency to of final medical care) are provided by:

VARAŽDIN COUNTIES TEACHING INSTITUTE FOR EMERGENCY MEDICINE– clinics locations:

VARAŽDIN: Franje Galinca 4, Varaždin

NOVI MAROF  -  Zagorska 21, Novi Marof                                       

LUDBREG - Vinogradska 1, Ludbreg

IVANEC - Varaždinska 4a, Ivanec

VARAŽDIN GENERAL HOSPITAL – location:

EMERGENCY HOSPITAL ADMISSION – VARAŽDIN, Ivana Meštrovića 1.

In case of acute diseases and conditions that are not life threatening:

(conditions for which you would normally go to your doctor, such as respiratory infections, viruses, elevated temperature, minor burns, minor accidents, abdominal pain, back pain...)

Contact the doctor at the Varaždin County Health Center.

Informations about the office's working hours and locations are available on the website of the Varaždin County Health Center: https://www.dzvz.hr/ordinacije-i-lokacije.html

Outside the working hours of the family doctor's clinic, health care will be provided in the special on-call clinic (extraordinary health problems that are not life-threatening)

Informations about locations and working hours of the general/family medicine on-call clinic and the dental medicine on-call clinic is also available on the website of the Varaždin County Health Center: https://www.dzvz.hr/

Ove web stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale Vaše korisničko iskustvo i vodile analitiku o posjećenosti.
Saznaj više...

U redu Izbriši kolačiće